Tổng thống Biden ban hành Sắc lệnh về trí tuệ nhân tạo
Tin Quốc Tế

Tổng thống Biden ban hành Sắc lệnh về trí tuệ nhân tạo

Vào ngày 30/10 vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã ban hành một Sắc lệnh hành pháp (Executive Order) nhằm đảm bảo Hoa Kỳ dẫn đầu trong tận dụng và quản lý trí tuệ nhân tạo (AI).

Sc lnh hành pháp này giúp thiết lp các tiêu chun mi v an toàn và bo mt AI, bo v quyn riêng tư ca công dân Hoa K, thúc đẩy s công bng và quyn dân s, bo v người tiêu dùng và người lao động, thúc đẩy s đổi mi và cnh tranh, theo thông tin t trang ch Nhà Trng.

Đây là mt phn ca chiến lược đổi mi toàn din bi Tng thng Biden và Phó Tng thng Harris. Ni dung ct lõi được xây dng da trên cam kết t nguyn t 15 công ty hàng đầu v AI. Quyết định Hành pháp ch đạo các hng mc, bao gm:

Tiêu chun mi v an toàn và bo mt AI; Bo v quyn riêng tư ca người dân; Thúc đẩy công bng và Quyn Dân s; Bo v người tiêu dùng, Bnh nhân và sinh viên; H tr người lao động; Thúc đẩy đổi mi và cnh tranh; Đẩy mnh vai trò lãnh đạo ca Hoa K nước ngoài; Đảm bo vic s dng AI ca Chính ph có trách nhim và hiu qu,…

Tổng thống Biden ban hành Sắc lệnh về trí tuệ nhân tạo

Hoa K hướng đến tn dng trin vng và qun lý các ri ro ca trí tu nhân to (AI) trong thi gian ti (nh chp t trang ch Nhà Trng)

Nhà Trng đánh giá, sc lnh là bước tiến quan trng trong vic tiếp cn ca Hoa K v AI mt cách an toàn, bo mt và tin cy. Tuy nhiên, để sm trin khai vào thc tin, Chính ph cn tiếp tc hành động, làm vic vi Quc hi nhm đề xut d lut đa phương giúp quc gia dn đầu trong vic đổi mi có trách nhim và hiu qu.

Toan Phat

Bình luận